ਕਿੰਝ ਉਲਝਾਇਆ

ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਲਪੇਚ ਖੋਲ
ਐਨ ਬਾਤਰਤੀਬ ਮੁੜਸਵਾਰ ਕੇ ਬੱਝ
ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ
ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੀ ਮੈਦਾਨੇਜੰਗ ‘ਚ
ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਬਸ ਓਹ ਨਾ ਆਇਆ
—ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ
ਸਾੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਦਾ;
ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਲੀ ਹਾਂ
ਨਿਰਛਲੀ ਹਾਂ
—ਇਹ ਭਰਮ ਕਿਸ ਪਾਇਆ,
ਕਿੰਝ ਉਲਝਾਇਆ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: