ਅੰਮਾਂ

ਬਾਪ ਬਾਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਜਵਾਕ ਜਵਾਕ ਹੀ ਜੇ ਕਰ ਬਾਪ ਵੀ
ਕਦ ਕੱਡਦੇ ਵਧਦੇ-ਫੁਲਦੇ ਰਹਿਣ
ਓਸਤਾਦ ਓਸਤਾਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੀ ਜੇ ਕਰ 
ਓਸਤਾਦ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤਰਾਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ
ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਹੀ ਜਦ ਤੀਕ ਫੁਲਦੇ ਰਹਿਣ ਮਹਿਕਦੇ
ਕੋਇਲ ਜਦ ਤੀਕ ਡਾਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੂਕ
ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਪੁਕਾਰੇ
ਹੰਸ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗੇ
ਦੀਪਕ ਬਲਿ ਬਸੰਤ ਅਰ ਮਲਾਰ ਆਲਾਵੇ!

ਮਾਂ ਤਾਂ ਿਫਰ ਮਾਂ ਏ – ਅਦੁੱਤੀ ਏ – ਜਿਸ ਜੇਹੀ
ਓਹੁ ਬੱਸ ਆਪ ਈ ਏ।
ਐੱਡੀ ਓਹੁ ਵੱਡੀ ਜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਵੀ ਆਖੇ ਅੰਮਾਂ!

ਭਬਸ।

No automatic alt text available.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: