ਦਾਸਰੇਨੂੰਦਸਮੁਦੀਦਸੁ – ਦਸ ਪਾਈ।

ਦਾਸਰੇਨੂੰਦਸਮੁਦੀਦਸੁ

ਦਸਮ ਜੀ ਦਸ ਦੱਸੋ
ਦਸਾ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ ਕੁਝ
ਦਸਮ ਜੀ ਦਸਾ ਵੇਖੀ
ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਦਸ ਸੁਣੀ ਦਸ
ਦਸ ਮੁਝ ਸਦ ਦਸਜੀ ਨੇ
ਦਸ ਪਾਈ।
ਅਸਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਜੀ
ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਿ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਈ ਮੈਂਡੀ
ਦਸ ਪਾਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਿ
ਦਸ ਮੈਂ ਦਸਮ ਦੀ
ਦਾਨੀ ਮਹਾਦਾਨੀ ਨੇ ਦਈ
ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਜੀ ਘੁੱਟ
ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ
ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ
ਿਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਜਾਵੇ
ਨਾ ਕੋਈ
ਨਾ ਕਦੀ।
ਓਹੁ ਜੋ ਦਸ ਸੀ
ਜੋ ਦਸਮ ਗੁਰਾਂ ਨੇ
ਮੈਂਡੀ ਦਸ ਸੁਣਣ ਤੇ
ਦਸਾ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ ਦਯੀ
ਛੀਕਿ ਗਾਂਠਰੀ ਬਧੀ ੳਹੁ ਜੀ
ਦਸਮ ਦੀ ਦਸ ਨੇ ਜੋ
ਮੁਝ ਦਾਸਨ ਕੇ ਦਾਸਨ ਕੇ
ਦਾਸ ਪੇ ਕਰੀ ਦੱਸੋ
ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀਂਕੂ
ਕਿ ਦਸਮ ਕੀ ਦਸ ਨੇ
ਜੋ ਦਾਸ ਕੇ ਜੀ ਹਾਲ ਕੋ
ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ
ਿਨ ਹਾ ਲ ਈ!
ਦਸਮ ਜੀ ਨੇ ਦਸ ਕੇ ਜੀ
ਦਸਾ ਜੋ ਕਰੀ ਮੈਂਡਾ ਹਾਲ
ਕਾ ਜੋ ਹਾਲ ਦਸ ਕਰ
ਿਨ ਹਾ ਲ ਜੋ ਕਰਾ
ਦਸ ਮਾਇਆ ਕਾ ਜੋ ਜਾਲ ਥਾ
ਬਾਖੂਬੀ ਕੱਸ ਕੇ ਬੁਣਾ
ਤਾਂ ਜੀ ਦਸਮ ਕੀ
ਦਸ ਪਾਂਦੇ ਲਹਿ
ਲਹਿ ਲਹਿ ਗਇਆ
ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ
ਵਰੁ ਪਾ ਪਾ ਪਾ
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗਾਵਾਂ
ਹਰਿਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਗਾ ਨਿਰਵਾਣ
ਮੈਂ ਜੀ ਮੁਕਤਿ ਭਈ!
ਸੁਹਾਗਣਾ-ਆ-ਈ!
ਹਰਿ ਪਾ-ਆ-ਈ!

੫/੧੨/੨੦੧੬, ੧੦:੫੦ ਸਵੇਰੇ, AI409-੨ਸੀ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: