ਕਾਲਜੇ ਦੀ ਕੰਬ

ਕਾਲਜੇ ਦੀ ਕੰਬ
ਕਦੀ-ਕਦਾਂਈਂ ਵ੍ਰਦੀ ਊਹਤੇ ਠੰਡ
ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਣਾ
ਜੀਬ ਦਾ ਅੱਖਰ ਆਖਣੋਂ ਤੁਤਲਾਓਣਾ
ਜੀਅ ਦਾ —ਅੱਖੀਆਂ ਭਰ ਆਓਣਾ
ਸਾਹ ਰੁੱਕ ਜਾਵਣਾ
ਵੀ ਹੋਰ ਬਾਤਾਂ ਹਾਂਗੀਆਂ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: