ਅਰਦਾਸੀਂ ਮਨ ਸੰਭਲਿਆ!

ਮੇਰੇ ਖੀਸੇ’ਚ ਤੁੰਨੇ ਹਨਗੇ
ਬੀਤੇ ਪਲ
ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ
ਸੁਨਹਿਰੀਆਂ ਕੁਝ
ਕਲੰਕੀ ਮੂੰਹ-ਜਲੀਆਂ

ਵਰਤਮਾਨ ਹੀ ਸਦ ਜੀਵੇਐ ਹਰ ਕੋ
ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੱਝਾ
ਅਰਦਾਸੀਂ ਮਨ ਸੰਭਲਿਆ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: