ਸੰਜੋਗ-ਵਿਜੋਗੀ

ਜਦ ਏਕਾ ਆਪਿ ਐਥੈ ਹਈ
ਅਵਰ ਨ ਦੂਸਰ ਿਵਆਪੈ ਕੋਈ।

ਨ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਸੀ
ਐਥੋਂ ਆਸੀ ਐਥੈ ਸਦ ਰਹਸੀ।

ਖੇੜਾ ਕਿਵ, ਸੋਗ ਕਿੰਜ ਕਰਸੀ
ਨ ਜਨਮਸੀ ਮਰਸੀ, ਸੰਜੋਗ-ਵਿਜੋਗੀ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: