ਚੱਪਾ-ਚੱਪਾ ਜਿਹੜੇ ਤਰਦੇ ਨੇ

ਚੱਪਾ-ਚੱਪਾ ਜਿਹੜੇ ਤਰਦੇ ਨੇ
ਭਵ-ਸਾਗਰ ਓਹੀ ਤਰਦੇ ਨੇ।
ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜੋ ਬੈਠ ਊਡੀਕਣ
ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਸਦ ਿਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਕਾੰਨੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਫੇ ਡੋਬਦੇ ਨੇ
ਨ ਸੋਭਦੇ ਨੇ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: