ਮਿੱਥਿਆ

ਮਿੱਥਿਆ ਜਿਸ ਇਹੁ ਜਗੁ
ਮੇਥਨਹਾਰਾ
ਅਸੀਮ
ਜੋ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ
ਮਿਥਿਆ
ਸੀਮ

ਮਿਥੇ ਜਗ ਰਹਸੀ
ਰਹਸ ਹੋਸੀ
ਸਦ ਰਹਸੀ
ਸਾ ਜੋ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ
ਮੋ ਸੀ ਸੋ ਮਾਇਆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: