ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ

ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਬੀ ਗਾਥਾ ਨਿਰਾਲੀ
ਕਣਕ ਇੱਕ ਉੱਜੜੀ ਬਹਾਰ
ਤੁਰ ਵਸੀ, ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਬਸੰਤ
ਆਪ ਮੋਂਦੀ
ਅਸਾਂ ਜਵੌਂਦੀ!
—ਕਣਕ ਸੋਨਾ
—ਚਾਂਦੀ ਝੋਨਾ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: