ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਨਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਨਕ ਬੜਾ ਈ ਸੂਮ
ਿਸਰੀਚੰਦ ਵੀ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਰਹਿਿਗਐ
ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਪਰਖਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਨਾਂ ਪਾਸਫੇਲ ਕੋ ਹੋਇਐ
ਿਜਓਂਦਾ ਗੱਦੀ ਮੱਲ ਕੇ ਬੇਠਿਆ
ਮੋਇਆ ਨਾਲ ਿਚੰਬੜ ਕੇ ਲੈ ਿਗਐ!


ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਹੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੂੰਗੜ ਬਹਿੰਦਾ
ਅਣਪਛਾਤਾ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਵਸਦਾ
ਉਦਾਸੀ ਨਾਂ ਭਰਦਾ
ਗੌਣ ਨਾਂ ਗੌਂਦਾ
ਪੋਥੀ ਅੱਖਰ ੧ ਨਾਂ ਊੱਕਰਦਾ!


ਪਰਨਾਨਕਸ਼ਾਹਫ਼ਕੀਰ
ਿਹੰਦੁਕਾਗੁਰੂਮੋਮਨੁਕਾਪੀਰ
ਤਾਂਆਿਲਆ
ਓਸੁਬੀਤੀਕੱਲ
ਜਾਂਮਾਂਦਸਵਾਂਧਾਰ
ਸਚਿਆਰਾਖਾਲਸਾਸਾਜ
ਲੋਕਾਈਿੲੱਕੁਵਖਾਲੁ
ਰੱਬੀਆਬਵਹਾਅ
ਸਰਬਸੀਗਾਂਰਗੁਨਗਾ
ਹਰਿਵਰਪਾਿਗਆ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: