तूँ ऊँ तुँ ऊँ

घनघनघनघोर-घोर
क़तराक़त्तक़त्तरा—दरिया
गणगणगण जनजनजन
घटघटघट उमड़—घुमड़
जटाहूँते धरतिधरत
पगननछनछनछनछन
सारंगिनी चालचलत
डंगडंगडंग


भमभमभम भोलाबोलत
हरीहरिहरि हरीहरिहरि
घुट्टघुट्टघुट्ट सिसकि-सिसक
पीपीपी रंगरंगभर
मिरदंग-मर्दल-गूँजत
धाँधाँधाँथूँऽगा-किटतकता
थयी


धिमिधिमिधिमि
पावनपवन उड़ततुरत
पतियन अ-झूमझूम
अडोल अडोलत
ध्यानि धरत
सुमेरु शंख बनि
शंभु खेरत
कारी कोकिल बनि
तूँ ऊँ तुँ ऊँ आह!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: