ਬੰਜਰ

ਕਾਸ਼ ਕੇ ਮੈਂ ਘਣੇ ਬਿਰਖ ਤੋਂ
ਕੋਕਿਲੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ
ਪੰਡ ਬਝ
ਬਾਰਾਂਮਾਹੀ ਹਨੇਰੀਆਂ
ਝੱਲ 
ਧੁੱਪਾਂ ਸੇਕ
ਠੰਡੀਆਂ ਠਰਰਰਦਾ
ਪਤਝੜਿਆ ਹੁੰਦਾ
ਚੰਨਾਵੀ ਆਬ
ਵਹਿਆ ਹੁੰਦਾ।

ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਮੇਰੁ ਸ਼ਿਖਰ
ਦੀ ਹੌਂਹਾਰੀ ਚੱਟਾਨ
ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗੀ
ਤੋੜ ਨੀਹਾਂ ਜੜੀ
ਬਿਆਸੀ ਹੜ੍ਹ ‘ਚ ਵਗੀ
ਰੁਲਦੀ
ਡੁਲਦੀ
ਬਸ ਇਕ ਰੇਤੀਲਾ
ਕਣ ਹੋ ਰਹੀ

ਕਾਸ਼ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਮੇਰੁ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦਾ
ਕਿਣਕਾ ਹਾਂ
ਬੰਜਰ ਸਾਂ
ਬੰਜਰ ਹਾਂ

ਬਿਰਖ ਤਾਂ ਕੀ
ਇਕ ਨਿਰਾਰਥਕ ਬੀਜ ਭੀ ਨਸੀਬ ਨਾਹਿ!

—————
My response upon reading Sukhwant Sukh‘s
“ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾ,
ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਪੱਥਰ…
ਹੁਣ ਰੇਤ ਹੋ ਗਿਅਾਂ
ਨਦੀਅਾਂ ਵਿਚ ਵਹਿ ਕਿ…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: