ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲ ਸਮਬੰਧ

ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ
ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲ ਸਮਬੰਧ
ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ
ਮੂਰਖਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬਾਂ’ਚ ਲੁਕੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਵਾਬ ਪਾਂਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦੈ
ਉਦਾਸੀ ਮੁੜ ਭਰਣੀ ਭੁੱਲ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦੈ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: