ਜੀਅ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦੈ

ਕਿਓਂ ਤੁਹਾਂਨੂੰ ਅਸਾਡੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੰਦਾਜਾ
ਸਾਡਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਘਾਬਰਦਾ।
ਕਿ ਅਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਗੁਰਿ ਕਿਤੈ ਖੁਲਾਸਾ
ਜੀਅ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦੈ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: