ਜੱਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁੜੀ

ਜੱਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁੜੀ

ਹਉਮੈਂ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਕਿ ਅੰਤਰਾ ਹੁੰਦੈ?

ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਗੇ
ਹਉਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਐ
ਹਾਂ-ਮੈਂ! ਹਾਂ-ਮੈਂ!
ਤੇ
ਨਾਮ ਹੁੰਦੈ
ਨਾਂ-ਮੈਂ! ਨਾਂ-ਮੈਂ!

ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ
ਮਾਪੋ ਅਪੁਣੇ ਆਪੁ ਨੂੰ
ਤੇ ਫੇ ਸਭਨਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ
ਅਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਭਾਂਵੇਂ ਓਹੁ
ਧਰਮੀਂ ਹੋਵਣ
ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: