ਅਪਮਾਨ

ਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਮਨ ਮਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਨ ਬਣਦੈ
ਭ੍ਰਮ ਪਿਆਂ ਤੇ ਮਨ ਲੁੜਕਦਾ
ਭਟਕਦਾ ਭੜਕਦਾ
ਮਾਇਆ ਆਣ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਤੇ
ਮਨ ਮਾਨ ਕਰਦੈ
ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਸੰਭਵਦਾ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: