ਅਰਸ਼

ਅਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੌਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡਲ ਥਾ
ਬਾਬੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ ਖਿੰਡ-ਵੰਡ ਜਾਓ
ਨਾਨਕੇਹਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਝੱਟ ਖਿੰਡਵੰਡ ਗਏ!

ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ
ਕੌਲ ਹੀ ਭਲੇ
ਕਿੱਕਰਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਵੀ
ਮੁਸਕਾਵਨਡਏ
ਖਿੜ ਖਿਲਨਡਏ
ਰੁਮਝੂਮਣਡਏ

ਰੱਬਾਂ ਦਾ ਜਣਿਆਂ
ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਬੰਦਾ ਏ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ
ਪਿੰਜਰ ਪਿਆ
ਜੰਮ ਬਿਰਥਾ ਗਇਆ
ਮਾਯਾ ਡੱਸਿ ਖਿੰਡਣਡੇਆ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: