ਚੱਪਾ-ਚੱਪਾ ਜਿਹੜੇ ਤਰਦੇ ਨੇ

ਚੱਪਾ-ਚੱਪਾ ਜਿਹੜੇ ਤਰਦੇ ਨੇ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਓਹੀ ਤਰਦੇ ਨੇ। ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜੋ ਬੈਠ ਊਡੀਕਣ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਸਦ ਿਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾੰਨੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਫੇ ਡੋਬਦੇ ਨੇ ਨ ਸੋਭਦੇ ਨੇ।

Punjab Polls 2017 – boon or bane?

Political Parties fighting for Punjab Assembly electoral stakes in 2017 —Is this horrible or some boon? Tell me people, tell me!

Womenkind we continue to insult

Womenkind we continue to insult —even when Guru Nanak Dev said 500+ years ago that there is no “mankind”!

मुद्दा

यह दुनी जिस कम्बख़त बनायी बात एक भी छोटी नहीं अजब के तत्त की हाथ बोटी नहीं ताल्लुकात पुराना एक नहीं नहीं कहीं बिगड़े को क्या सवरे को क्या मुद्दा तो वो एक ही आप बने बैठा था सही भी वही आप था औ गलत भी!

ਸੰਜੋਗ-ਵਿਜੋਗੀ

ਜਦ ਏਕਾ ਆਪਿ ਐਥੈ ਹਈ ਅਵਰ ਨ ਦੂਸਰ ਿਵਆਪੈ ਕੋਈ। ਨ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਸੀ ਐਥੋਂ ਆਸੀ ਐਥੈ ਸਦ ਰਹਸੀ। ਖੇੜਾ ਕਿਵ, ਸੋਗ ਕਿੰਜ ਕਰਸੀ ਨ ਜਨਮਸੀ ਮਰਸੀ, ਸੰਜੋਗ-ਵਿਜੋਗੀ।

ਅਰਦਾਸੀਂ ਮਨ ਸੰਭਲਿਆ!

ਮੇਰੇ ਖੀਸੇ’ਚ ਤੁੰਨੇ ਹਨਗੇ ਬੀਤੇ ਪਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲੰਕੀ ਮੂੰਹ-ਜਲੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਹੀ ਸਦ ਜੀਵੇਐ ਹਰ ਕੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੱਝਾ ਅਰਦਾਸੀਂ ਮਨ ਸੰਭਲਿਆ!

problems galore

ਅਮਰੀਕਾ ਿਡੱਠਾ, ਬ੍ਰਿਤਾਨੀਯਾ ਡਿੱਠਾ ਰੂਸ ਵੀ ਿਗਣ ਲਵੋ ਿੲਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਨਾਲੇ ਿਹੰਦ ਦੀ ਤਾਂ ਫੇ ਬਾਤ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਕੋ ਨਾ ਿਜੰਝੁ ਮੈਂਡੇ ਅਖੀਰਲੇ ਉਸਤਾਦ-ਪੀਰ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ “ਮਾਂ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ, ਪਿਓ ਕਨਫ਼ੀਊਜ਼ ਿਨਆਣਾ ਜੰਮਿਆ, ਨਿਰਾ ਫ਼ੀਊਜ਼!” As my last mentor’d say “Mom Depression, Father Confused They bore a child totally Fused!” Be it India, US, Russia, Britain … Continue reading

Participation by “Radical Elements” in Punjab 2017 Elections

Participation by “Radical Elements” in Punjab 2017 Elections —A Case of Controversy or Petty Hypocrisy?

ਗੁਰਸਿਖੀ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਹੈਨ ਟੇਡੇ-ਮੇਡੇ ਅਰ ਐਨ ਪੇਚੀਦੇ!

ਗੁਰਸਿਖੀ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਹੈਨ ਟੇਡੇ-ਮੇਡੇ ਅਰ ਐਨ ਪੇਚੀਦੇ! ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ? ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਅਗੇਰਾ ਕੀ?