ਚਮਤਕਾਰੀ ਘੂਸਾ

ਚਮਤਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਘੂਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਣੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਦ ਜਾਵੇ ਕੱਖ ਜੋਗਾ ਨਈਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਿੲਕ ਵੀ ਕੰਮ ਿਸਰੇ ਨੀਂ ਚ੍ਹਾੜਦੈ। ਘੂਸਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ’ਚ ਜਿ ਿਵੱਚਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਈ ਥੱਕਦਾ। ਅਜੀਬ ਹੈ। ਨਸੀਬ ਹੈ।

The Black Prince —The not so “true story of Maharajah Duleep Singh”

Well, it is not really a true story—just a tragic fiction built around a historic character whose treacherous ascension to the Lahore crown and descent were all blood-stained. Duleep Singh was not the last Sikh king, for there were other ruling Sikh dynasties in Punjab region with sovereign states such as Patiala, Kapurthala, Nabha, Jind, … Continue reading

Documents and Scripts taken away by the Indian Army during Operation Blue Star

India News (Punjab) Debate July 22, 2017 Return of Documents and Scripts related to Sikhs and Punjabi’s taken away by the Indian Army during 1984 Operation Blue Star. I would like to thank the Dr. Dharamvira Gandhi, Honourable Lok Sabha Member from Patiala for his effort and contribution on the matter. The loss of priceless relics … Continue reading

Video editing of Gurū Gaurav

4K video editing of the event held at SKM Auditorium, Patna, organised by The Anād Foundation for #Bihar Government, underway at Anad’s Delhi based archival studios. Clip I — Ashupreet Kaur and her Jatha sings Kalyān Rāga.

Womenkind we continue to insult

Womenkind we continue to insult —even when Guru Nanak Dev said 500+ years ago that there is no “mankind”!

Weapons of math instruction

My Dear Leonardo, I have finally realised your true worth; you no longer will see me sulk upon seeing your Al-Gebra mark-sheet that is I will never coax you, bribe you, or when worse comes to worse, coerce you, to become proficient at maths. I am so relieved Luigi is studying cultural anthropology and Japanese, whatever these mean. … Continue reading