ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਨਕਪੰਥੀ ਹਾਂ

ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਨਕਪੰਥੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਨਕਿ-ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਤੇ ਭਾਖਾਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ! ਅੱਲਾਹੀ ਰਿਦੈ ਨੂੰ ਲੀਰੋਲੀਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਨਹੁਕਮੀ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ —ਨਾਨਕੀ ਵਰੋਸਾਏ ਰੱਬੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਨਣੋ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ! ਮੈਂ ਨਾਨਕਿ-ਵੱਸ ਹਾਂ … Continue reading

Dismantling Dismantle-ables

Bhai Baldeep Singh’s Monologue —Dismantling Dismantle-ables “Nānak sodhe simrati ved, pārbrahm gur nāhi bhed” —absolving mythicisation of terms Gur/Guru, Satgur/Satguru/Sadhguru, Ram, Gopal, Gobind, Shyam, Hari…

“don’t hold expectations (about) (any) heaven, and do not be afraid of residing in hell…”

Bhagat Kabir therefore, says, “don’t hold expectations (about) (any) heaven, and do not be afraid of residing in hell…” The other thing, look at this all men Mehfil with a sermon about how lucrative is heaven but also how discriminatory and class oriented it is. No wonder, Guru Baba Nanak devised nay reformed the discourse … Continue reading