ਚਮਤਕਾਰੀ ਘੂਸਾ

ਚਮਤਕਾਰੀ ਬੰਦਾ
ਘੂਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ
ਕੰਮ ਕਰਣੋਂ ਮਜਬੂਰ
ਹੋ ਜਦ ਜਾਵੇ
ਕੱਖ ਜੋਗਾ ਨਈਂ ਰਹਿੰਦਾ,
ਿੲਕ ਵੀ ਕੰਮ
ਿਸਰੇ ਨੀਂ ਚ੍ਹਾੜਦੈ।

ਘੂਸਾ ਬੰਦਾ
ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ’ਚ ਜਿ ਿਵੱਚਰੇ
ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਈ ਥੱਕਦਾ।

ਅਜੀਬ ਹੈ।
ਨਸੀਬ ਹੈ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: