ਫਰਕ

ਅਸਾਡੇ-ਤੁਸਾਂਦੇ ਗਭਲੇ ਫਰਕ ਕੋਈ ਬ੍ਹਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਐੰਨਾ ਹੀ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਹੀ ਿਵਖਦੀ ਜੇ।

ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤਿ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਦੀ – ਆਈਨੇ ਵੱਲ ਵੇਨ੍ਹਦਿਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਆਓਣ ਵਾਲੇ ਰੌਸ਼ਨ ਤੇ ਅਣਮੋਲ ਹੀਰੇ ਹਨ ਦੀਂਹਦੇ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: