ਮੈਂ ਹੋਸਾਂ ਅੱਦਵਿੱਚਕਾਰ

किताबों में होवें तब की बातें
अब की बातें पड़णहारों में।
लिखण में नहिं आवे
लखा जो न जावे।
इक्क तक्कणी पिछांह
इक्क अगांह
मैं होसाँ अध्विचकार।

In Punjabi:

ਕਿਤਾਬੋਂ ਮੇਂ ਹੋਵੇਂ ਤੱਬ ਕੀ ਬਾਤੇੰ
ਅੱਬ ਕੀ ਬਾਤੇੰ ਪੜਣਹਾਰੋਂ ਮੇਂ।
ਲਿਖਣ ਮੇਂ ਨਹਿਂ ਆਵੇਂ।
ਲਖਾ ਜੋ ਨ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਤੱਕਣੀ ਪਿਛਾਂਹ
ਇੱਕ ਤੱਕਣੀ ਅਗਾਂਹ
ਮੈਂ ਹੋਸਾਂ ਅੱਦਵਿੱਚਕਾਰ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: