Haqq

TippaNi karaN dā haqq vi
kamāeya jandā ae ni sakhiye
Jān bujjh ke kittī galtī
galtī hundī ae
aNjānpuNe wich reh gayi toT
ikk muhabbati gehNā!

Savāl karaN dā haqq vi
kamāeyā jandā ae ni sakhiye
Bagair vichāreyān savāl
savāl ni bannde
Bagair rijjheyān jawāb ī koinā!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: