ਅਮੀਰੀ – अमीरी

ਕੁਝ ‘ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ:
ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨਿਯਾਂ ‘ਚ ਅਸਾਡੀ ਨਾਮੌਜੁਦਗੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ.
ਅਸਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਤੁਸਾਂਦੀ ਨਾਮੌਜੁਦਗੀ
ਅਸਾਡੜੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ.

कुझ दिन पहिले:
आपकी दुनिया में हमारी नामौजूदगी
आपकी गरीबी का प्रतीक है.
औ हमारी दुनिया में आपकी नामौजूदगी
हमारी अमीरी का.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: