ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੈ

ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੈ

ਮਨਾਉਣਾ ਰੁਠੇਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੈ
ਇੱਕੁ ਅਰੁੱਠੇਆ ਰੱਬ ਮਨਾਵਣੇ ਨੂੰ
ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ
ਨਾਨਕ ਤਰਨੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ
ਅੰਗਦ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਨੇ
ਅਮਰੂ ਸੇਵ ਸੇਵਣੇ ਨੂੰ

ਰਾਮੇ ਕਾ ਦਾਸੜਾ ਤੇ ਅਰਜਨ
ਹਰੀ ਕਾ ਗੀਤ ਗਾਵਣੇ ਨੂੰ
ਤੱਤੀ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਸੁਖਆਸਨ ਨੂੰ
ਊਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ‘ਚ ਸੁਖ-ਤਰਨੇ
ਹਰਿ-ਖੇਲ ਖੇਲਣੇ ਹਰਿ-ਗੋਤੇ ਖਾਵਣੇ ਨੂੰ

ਖਟ ਮੀਰਨ ਪੀਰਨ ਨੂੰ
ਸਪਤ ਸਿੰਗਾਰਨੇ ਹਰਿ ਬੂਟੀ ਲਾਵਣੇ ਨੂੰ
ਅਸ਼ਟਮ ਗੂੰਗੇਆਂ ਹਰਿ-ਕਥਵਾਣੇ ਨੂੰ
ਤੇਗਾ ਤ੍ਯਾਗ ਨੂੰ ਸੀਸ ਵਾਰਨੇ ਨੂੰ
ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਗਜਾਵਣੇ ਹਿੰਦ ਬਚਾਵਣੇ ਨੂੰ

ਦਸਮ ਹਰਿ-ਡੰਕਾ ਬਜਾਵਣੇ ਨੂੰ
ਪੁਤ੍ਰਨ ਵਾਰਨੇ ਨੂੰ
ਸੁਹਾਗਨਾਵਣੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੈ
ਹਰਿ ਪਾਵਣੇ ਨੂੰ!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: